Våra tre mål

Ett bättre Gävle utgår från tre av FN:s globala mål, och vi jobbar alltid utifrån ett lokalt perspektiv.

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Vårt fokus: rörelse och inkludering
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.
Att Ett bättre Gävle främjar rörelse och inkludering för barn och unga är en självklarhet. Men vi vill göra mer.
För att på riktigt åstadkomma Ett bättre och mer hälsosamt liv i Gävle kommun behöver vi få med alla på resan oavsett ålder, etnicitet, kön, fysisk förutsättning eller sexuell läggning/identitet.

Foto: Nils Westberg Löfgren

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Vårt fokus: jämställdhet och integration

 • Inom Gefle IF ska vi säkerställa allas rätt att delta i vår verksamhet oavsett vem du är eller vilka förutsättningar du har.
 • Inom ramen för Ett bättre Gävles olika projekt ska vi skapa en aktiv och jämlik hälsa för alla oavsett ålder, kön etnictet, sociala, etniska, sexuella- eller andra förutsättningar.
 • Vi ska särskilt belysa den sociala hälsan och vikten av alla människors rätt till inkludering.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av bland annat kön, etnicitet eller religion.

 • Sverige tillhör den globala eliten i jämställdhet. Så vad finns kvar att göra? En hel del. Kvinnor utsätts för sexualbrott, får låga pensioner och blir sjuka av stress.
 • Bland nysvenskar saknar hela 50 procent fortfarande en anställning fem år efter att man kommit till Sverige. Till stor del handlar det om otillräckliga kunskaper i det svenska språket.
 • Redan år 2021 är Gefle IF en av regionens största föreningar för tjejer (ca 350 aktiva). Målet är att vara Gävles största fotbollsförening för tjejer.
 • Alla aktiviteter inom ramen för Ett Bättre Gävle är kostnadsfria för barn och ungdomar - ekonomiska förutsättningar får aldrig vara ett hinder för deltagande.
 • Vi bidrar till att motverka strukturer och normer inom idrotten och andra miljöer där ungdomar vistas genom kontinuerlig utbildning av unga män att våga sätta gränser och säga stopp.
 • Vi ska, tillsammans med andra partners, motverka all form av sexism, rasism och/eller annan kränkande behandling.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Vårt fokus: Vara en ledstjärna och utbilda närsamhället

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som en följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala om vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.

Genom Ett bättre Gävles miljöarbete ska vi öka kunskapen och belysa miljöfrågan inom sportindustrin nationellt. På ”hemmaplan” ska vi bidra till Gävle kommuns arbete med att skapa det gröna hållbara Gävle.

Ett bättre Gävle står årligen i kontakt med tusentals ungdomar med spetsade öron och stora blickar – ett tillfälle för oss att använda förebildskapet och bidra till ett mer klimatsmart samhälle.

Visionen är att ta en marknadsledande position inom frågan i svensk idrott och gå i bräschen för en branschförändring som inte bara är hälsosam utan direkt nödvändig.

Vi ska vara beredda att ta obekväma beslut idag för att i det längre perspektivet ta ansvar för kommande generationer.

 • Gefle IF mäter och är medvetna om föreningens miljöavtryck I hela verksamheten med 2000 medlemmar, en av Gävleborgs största organisationer.
 • Gefle IF arbetar medvetet för att minska föreningens klimatavtryck inom bl.a. transport, material och sophantering.
 • Gefle IF använder förebildskapet och vår kunskap till att utbilda tusentals barn och unga ute i skolorna varje år.

Genom våra tre mål har vi bidragit till att skapa Ett bättre Gävle.

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram